Sonderingen  >  Invulformulier-CPT

Invulformulier-CPT


Toegankelijkheid terrein
Vrij toegankelijk
Toegangspoort en / of doorgang met beperkte breedte
(in meters)
Veiligheidsfilm en / of poortinstructies
Contactpersoon ter plaatse of voor toegang tot het terrein (indien van toepassing):
Controle en / of toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden?
Terreinomstandigheden
Wat geeft het beste de toestand van de projectlocatie weer?
Terreineigenschappen
Wat geeft de beste omschrijving van de terreineigenschappen?
Doel van de sonderingen / boringen
Boringen in beton-, asfalt- en / of puinverharding
1. De diameter van het boorgat dient 125mm1 te bedragen en te worden doorgezet tot in de grondlaag. Indien de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd met een medium formaat rupsmachine gelieve contact op te nemen i.v.m. verankering van de machine. 2. Indien veldwerkzaamheden gestaakt dienen te worden als gevolg van het niet tijdig uitgevoerd zijn van de beton-, asfalt- en / of puinboringen zullen wachturen in rekening worden gebracht. Zie offerte voor de geldende tarieven. 3. Indien opdrachtnemer boringen in beton-, asfalt- en / of puinverharding dient te verzorgen worden extra kosten in rekening gebracht. Zie offerte voor de geldende tarieven.
Sondeer- c.q. boorlocaties
Sondeer- c.q. boorlocaties (dienen te) worden uitgezet door:
4. Informeer op voorhand bij één van de medewerkers van BMNED / GSNED waarmee u rekening dient te houden bij het uitzetten van de sondeer- c.q. boorlocaties. 5. Indien veldwerkzaamheden gestaakt dienen te worden als gevolg van het niet tijdig uitgezet zijn van de sondeer- c.q. boorlocaties zullen wachturen in rekening worden gebracht. Zie offerte voor de geldende tarieven.
Bijzondere gevaren en veiligheid
Klicmelding(en), uitvoeren en verwerken door:
6. Indien opdrachtgever zelf zorg wenst te dragen voor de KLIC-melding en de sondeer- cq. boorlocaties zelf uitzet dient opdrachtgever bij aanvangst van de werkzaamheden de KLIC-melding te overleggen aan de medewerker van BMNED/GSNED als bewijs dat er rekening is gehouden met de eventuele aanweizgheid van kabels en leidingen. Let op: opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan kabels en leidingen, materieel en in te zetten mankracht, tenzij sprake is van grove schuld of opzet! 7. Indien opdrachtgever zelf zorg wenst te dragen voor de KLIC-melding en BMNED / GSNED verantwoordelijk is voor het uitzetten van de sondeer- cq. boorpunten dient de complete KLIC-melding in DWG- of DXF-formaat en gebaseerd op RD-coördinaten te worden aangeleverd.Daarnaast dient een kopie van het KLIC-meldingsformulier aan ons bedrijfsbureau te worden bezorgd. Kiest opdrachtgever om zelf de KLIC-melding te doen maar wordt niet voldaan aan bovenstaande vereisten behoud BMNED / GSNED zich het recht de werkzaamheden op te schorten en / of te staken. 8. Voor het verzorgen van een KLIC-melding én voor de interpretatie hiervan worden extra kosten in rekening gebracht. Zie offerte voor de geldende tarieven. Werkzaamheden worden pas ingepland na ontvangst van de volledige KLIC-melding.
Opdrachtgever heeft kabels en/of leidingen in beheer op de projectlocatie welke niet zijn aangemeld bij het Kadaster
Door of namens opdrachtgever zullen kabels en leidingen worden gelokaliseerd
9. Indien werkzaamheden gestaakt dienen te worden als gevolg van het niet tijdig arriveren van de betreffende partij cq. instantie zullen wachturen in rekening worden gebracht. Zie offerte voor de geldende tarieven.
Bommenonderzoek:
Omgeving:
Verontreinigingen
10. Indien bijkomende veiligheidsmaatregelen dienen te worden genomen als gevolg van de aanwezigheid van verontreiniging(en) zullen, tenzij in de offerte anders vermeld, aanvullende kosten in rekening worden gebracht. 11. Afhankelijk van de aard en/of omvang van de verontreiniging behoud BMNED/GSNED zich het recht de werkzaamheden op te schorten dan wel te staken.
Vergunningen en / of vrijstellingen
Vergunning voor het uitvoeren van de werkzaamheden (dienen te) worden verzorgd door (zie opmerkingen):
12. Indien opdrachtgever zelf zorg wenst te dragen voor de benodigde vergunningen en/of vrijstellingen dient opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden de vergunning te overleggen aan de medewerker van BMNED / GSNED als bewijs dat de vergunning / vrijstelling daadwerkelijk is verleend. 13. Voor het verzorgen van de benodigde vergunningen en / of vrijstellingen worden, tenzij in de offerte anders vermeld, extra kosten in rekening gebracht.
Ter beschikking stellen van de onderzoeksresultaten
Onderzoeksresultaten mogen ter beschikking worden gesteld aan partijen c.q. instanties welke direct en / of indirect aan het project verbonden zijn
Onderzoeksresultaten mogen ter beschikking worden gesteld aan DINOLoket
14. DINOLoket is de centrale toegangspoort tot Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO). Het DINO-systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond van Nederland. Het archief omvat diepe en ondiepe boringen, grondwatergegevens, sonderingen, geoelektrische metingen resultaten van geologische, geochemische en geomechanische monsteranalyses, boorgatmetingen en seismische gegevens.
Bijlagen
Kies bestanden welke van toepassing of nuttig zijn voor het goed en snel uitvoeren van de werkzaamheden. Dit mogen JPG, PDF, DWG of soortgelijke bestanden zijn.
Heeft u aanvullende, relevante informatie dan kunt u deze hier nader omschrijven of toelichten.
Het niet of niet correct invullen van deze bijlage kan leiden tot onnodige kosten en / of risico’s welke voor rekening zijn voor opdrachtgever. Indien deze bijlage niet (volledig) ingevuld wordt toegezonden gaan wij er vanuit dat de projectlocatie vrij toegankelijk is en dat er géén toegangspoorten en / of doorgangen zijn met een breedte minder dan 3,30 meter. Mocht ten tijde van de uitvoering blijken dat dit afwijkt komen de gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.